Hoornse Hengelaars Bond         

   Hengelsport vereniging voor Hoorn en omstreken

Nachtvissen in Hoorn

De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is per 1 januari 2010 van kracht
Het genoemde artikel 4:18: “Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen” is een melding.
Dit houdt in dat voor een nachtverblijf buiten een kampeerterrein een melding moet worden gedaan bij de gemeente.
Wanneer de gemeente niet binnen vijf werkdagen na de dag van binnenkomst van de melding het nachtverblijf heeft verboden, is het de melder toegestaan het nachtverblijf op te zetten.

In het verlengde van het eerdergenoemde artikel, is beleid opgesteld voor het recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen waarin ook het nachtvissen wordt behandeld.
Hierover is het volgende opgenomen:
Het nachtvissen is een vorm van individueel kamperen.
De vissers maken veelal gebruik van een speciale uitrusting, waaronder een tent zodat zij eenvoudig kunnen slapen en eten kunnen koken.
Het kamperen wordt dan ook min of meer gecombineerd met het vissen.
Sportvisserij Nederland heeft in 2007 een handreiking gegeven om het nachtvissen te reguleren.
Voor zover bekend levert het nachtvissen in de gemeente Hoorn geen problemen op.
In het kader van deregulering is het dan ook niet nodig om dit onderwerp verder uit te werken zoals Sportvisserij Nederland heeft aangegeven.
Het is binnen de gemeente Hoorn dus niet verboden om nachtelijk te verblijven in een vistent.

Er geldt echter wel de meldingsplicht.

De melding dient minimaal acht werkdagen voor aanvang van de activiteit te worden ingediend.
De gemeente zal de melding vervolgens toetsen aan de weigeringsgronden.
Wanneer geen sprake is dat de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, het milieu, natuur en landschap of het stadsgezicht in gevaar komen, zal het nachtvissen worden toegestaan.
Uit bijgaande correspondentie wordt duidelijk dat de gemeente Hoorn de meldingsplicht voor het nachtelijk verblijf in een vistent aan de waterkant verplicht stelt.
Voor het recreatief nachtverblijf, dient u te voldoen aan de meldingsplicht.
Zie bovenstaande informatie die eerder aan u is verstuurd.
Klik hier voor het [Meldingsformulier] kamperen.
Onder periode zou wat mij betreft kunnen worden vermeld: Diverse dagen gedurende de maanden juni – juli en augustus.
Als locatie zou kunnen worden vermeld: Diverse wateren gelegen binnen de gemeente Hoorn.
Mocht dit voor de gemeente Hoorn aanleiding zijn voor nader commentaar verneem ik dit gaarne.
Verstandig is het een kopie van het meldingsformulier tijdens het nachtvissen in het bezit te hebben zodat dit tijdens een controle kan worden getoond.

Extra aanvulling:

Leden van de HHB die via het meldingsformulier naar de gemeente Hoorn kenbaar maken tijdens het nachtvissen gebruik te willen maken van een vistent krijgen van de gemeente Hoorn, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving een schrijven met de navolgende inhoud:
Naar aanleiding van Uw melding dat U wilt nachtvissen delen wij U het volgende mee.
De aanvraag valt onder artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 (APV).
Nachtvissen heeft binnen de gemeente Hoorn nooit problemen opgeleverd.
Om deze redenen hebben wij geen bezwaar tegen nachtvissen met een vistentje van ca. 3×3 meter.
Het college staat U toe om gedurende het gehele jaar met een vistentje langs de waterkant plaats te nemen om te nachtvissen in openbare wateren.
Wel willen wij U wijzen op het feit dat sommige wateren verpacht of in eigendom zijn van hengelsportverenigingen.
Deze kunnen hun eigen regels hebben omtrent het nachtvissen of dit het geval is dient U zelf verder na te gaan.
Wij wijzen U ter informatie naar de Hoornse Hengelaars Bond website.