Hoornse Hengelaars Bond         

   Hengelsport vereniging voor Hoorn en omstreken

Copyright

HHB Copyright

Alle rechten voorbehouden.
Geen enkele informatie op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hoornse Hengelaars Bond (HHB).
De HHB en zijn medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Als u nog vragen hebt neem dan gerust contact op met het Webteam (Contact webteam)